Automatická práčka WHIRLPOOL AWG 680 - Strana: (1)

Náhľad pre užívateľskú príručku

<
>
Sponzorované odkazy
Sponzorované odkazy
16
CZ
PØED PRVNÍM POUITÍM PRAÈKY
1. Odblokování praèky
Prací agregát praèky je po dobu pøepravy pevnì spojen se skøíní praèky. Pøed zapnutím je potøebné praèku úplnì
rozbalit, sundat ji z polystyrénového podstavce obalu a demontovat z její zadní stìny pøepravní blokovací litu (viz
kapitola Odblokování praèky)
V pøípadì zapnutí neodblokované praèky hrozí, e se praèka vánì pokodí.
2. První prací cyklus
Pøed prvním pouitím praèky nechte probìhnout jeden prací cyklus bez prádla, aby se vyèistil vnitøní prostor
praèky od pøípadného prachu a jiných neèistot.
1. Zvolte program na barevné prádlo 60° C.
2. Do násypky II nasypte 2 polévkové líce pracího prostøedku.
3. Praèku uveïte do provozu zapnutím knoflíku Zapnuto/Vypnuto.
Pøed instalaci praèky si dùkladnì pøeètìte tento návod k obsluze
Sponzorované odkazy
< Predošlí
Ďalší >
 • Strana 1

  CZ PØED PRVNÍM POUŽITÍM PRAÈKY 1. Odblokování praèky Prací agregát praèky je po dobu pøepravy pevnì spojen se skøíní praèky. Pøed zapnutím je potøebné praèku úplnì rozbalit, sundat ji z polystyrénového podstavce obalu a demontovat z její zadní stìny pøepravní blokovací lištu (viz kapitola „Odblokování praèky“) V pøípadì zapnutí neodblokované praèky hrozí, že se praèka vážnì poškodí. 2. První prací cyklus Pøed prvním použitím praèky nechte probìhnout jeden prací cyklus...

 • Strana 2

  OBSAH POPIS PRAÈKY str. 18 OVLÁDACÍ PANEL str. 18 VYBALENÍ PRAÈKY str. 19 RADY A UPOZORNÌNÍ str. 20 VKLÁDÁNÍ PRÁDLA DO PRAÈKY str. 20 DÁVKOVÁNÍ PRACÍCH DETERGENTÙ A PROSTØEDKÙ PRO ÚPRAVU PRÁDLA str. 21 NASTAVENÍ ZVOLENÉHO PROGRAMU str. 22 DÙLEŽITÉ INFORMACE O FUNKCI PRAÈKY str. 23 PØERUŠENÍ PROGRAMU str. 23 VOLBA PROGRAMÙ PRANÍ str. 24 ÈISTÌNÍ A ÚDRŽBA PRAÈKY str. 25/26 DIAGNOSTIKA PORUCH str. 27 SERVISNÍ OPRAVY str. 27 JAK...

 • Strana 3

  POPIS PRAÈKY 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Dvíøka praèky Dvíøka nádrže Násypka pracích prostøedkù Dvíøka bubnu Výtokové èerpadlo Páka podvozku Sokl 3 2 4 5 6 7 OVLÁDACÍ PANEL 1 1. Knoflík programátoru Slouží k nastavení zvoleného programu praní natoèením knoflíku na pøedepsaný symbol na panelu. Knoflíkem otáèejte výhradnì ve smìru hodinových ruèièek - v opaèném pøípadì hrozí poškození knoflíku. Bìhem pracího programu se knoflík otáèí. Pøi...

 • Strana 4

  VYBALENÍ PRAÈKY 1. Praèku vybalte podle nákresu na kartónovém víku obalu. Pøi odstraòování polystyrénového podstavce zpod praèky dávejte pozor, aby v betonovém závaží praèky nezùstal èerný díl z plastu, který byl souèástí polystyrénového podstavce. Jednotlivé èásti obalu (fólie, polystyrénové èásti, atd...) je potøebné z praèky odebrat a držet je mimo dosah dìtí, protože mohou být nebezpeèné pro jejich zdraví. 2. Všechny materiály obalu jsou recyklovatelné a jsou oznaèeny symbolem recyklovatelnosti...

 • Strana 5

  RADY A UPOZORNENÍ 1. Elektrická bezpeènost Pøed provedením jakéhokoliv zásahu odpojte spotøebiè od zdroje elektrického proudu. Nesprávná manipulace by mohla zpùsobit zkrat, pøípadnì zpùsobit úraz elektrickým proudem. 2. Spotrebiè nepøetìžujte - neperte v nìm velké kusy silnì nasákavých vìcí - koberce, potahy v dlouhým vlasem a pod. 3. Pøed vložením prádla do bubnu se pøesvìdète, jestli : - jsou prázdné kapsy, - zipy jsou zavøeny, - pásky, pøesky a pod....

 • Strana 6

  DÁVKOVÁNÍ PRACÍCH A AVIVÁŽNÍCH PROSTØEDKÙ Vaše praèka je vybavená tøikomorovou násypkou, umístnìnou ve dvíøkách nádrže. Mùžete do ní nadávkovat práškové, resp. tekuté prostøedky pro - pøedpírka I - praní II - aviváž, apretហProstøedky potøebné pro zvolený prací program je potøebné vložit do jednotlivých komor násypky pøed zapnutím praèky. Tekuté prostøedky nalévejte pomalu, na vícekrát. Nikdy nepøekroète rysku MAX vyznaèenou na okénkách dvíøek - protože pak by tyto prostøedky vytekly...

 • Strana 7

  NASTAVENÍ ZVOLENÉHO PROGRAMU PRANÍ 1. Otevøte vodovodní ventil pøívodu vody do praèky. 2 2. Natoète knoflík programátoru ve smìru chodu hodinových ruèièek na zaèátek zvoleného programu. 3 3. Pøi praní s polovièní náplní stlaète tlaèítko 1/2. 4 4. Knoflík volby teploty nastavte na požadovanou teplotu praní. 5 5. Zapnuto/Vypnuto do polohy : 120 - 800 - jestliže chcete aby do programu bylo zaøazeno odstøeïování - když chcete aby prádlo po...

 • Strana 8

  DÙLEŽITÉ INFORMACE O FUNKCI PRAÈKY Prací progam praèky je pøíliš složitý na to, aby se dal popsat v návodu na obsluhu. Pøi jeho sestavování sa vycházelo z nejnovìjších poznatkù o praní, o vlastnostech pracích prostøedkù a o ošetøování textilií. Proto jsou použity rùzné délky jednotlivých krokù programátoru, rùzné režimy otáèení se bubnu , atd.. Abychom se vyhli Vašim obavám, že Vaše praèka nefuguje správnì, chceme Vás upozornit na nìkteré zvláštnosti...

 • Strana 9

  24 TABULKA PROGRAMÙ PRANÍ Knoflík program. Druh prádla Plnìní max. Násypka I II Tlaèítko 1/2 Teplota o C Knoflík zap./vyp. Délka programu Bavlna bílá s pøedpírkou (max. 90 o C) 5 kg ano ano ano l - 90o C 800 130 min. Bavlna bílá (max. 90 oC) 5 kg - ano ano l - 90o C 800 120 min. 800 80 min. Bavlna barevná(max. 60 C) 5 kg - ano...

 • Strana 10

  ÈISTÌNÍ A ÚDRŽBA PRAÈKY Vaše praèka si vyžaduje minimální údržbu. Skøíò a plastové dílce je potøebné umýt hadøíkem anebo kouskem mycí houby namoèené v roztoku saponátu a vlažné vody. Po umytí je utøete do sucha. Nikdy nepoužívejte chemické prostøedky s abrazívním úèinkem. Èistení násypky 1. Otevøte dvíøka nádrže, ve kterých se nachází násypka. 2. Stlaète souèasnì oba dva odpružené výstupky na bocích dvíøek nádrže, èímž se spodek dvíøek uvolní a...

 • Strana 11

  ÈISTÌNÍ A ÚDRŽBA PRAÈKY Èistìní výtokového èerpadla Praèka má tzv. samoèistící filtr èerpadla, ve kterém sa zachytávájí jen vìtší pøedmìty (sponky, mince, knoflíky), které by mohly zablokovat vrtulku èerpadla. Proto je potøebné obèas se podívat do filtru èerpadla, jestli jej není potøebné vyèistit. Pøi èistìní filtru èerpadla postupujte následujícím zpùsobem: 1. Sklopte konec výtokové hadice co nejníže k podlaze a nechte do pøipravené mìlkénádoby vytéct z praèky zbytkovou vodu 2....

 • Strana 12

  DIAGNOSTIKA ZÁVAD Praèka nefunguje: - Zavøeli jste správnì dvíøka praèky? - Otevøeli jste vodovodní ventil pro pøívod vody? - Je vidlice pøívodového kabelu zasunutá do zásuvky, je v zásuvce proud (vypnutý jistiè)? - Není knoflík Zapnuto/Vypnuto v poloze „O“? - Je knoflík programátoru správnì nastavený na zaèátek programu? Prádlo není odstøedìné: - Byly nastaveny správnì žádané obrátky odstøeïování? - Nepoužili jste pøíliš mnoho pracího prostøedku, èímž vzniklo mnoho pìny a...

 • Strana 13

  ODBLOKOVÁNÍ PRAÈKY 1. Vybalte praèku podle nákresu na kartonovém víku obalu 2. Naklopte praèku dozadu a vyndejte zpod ní polystyrénový podstavec. Zkontrolujte, jestli v praèce nezùstal èerný díl z plastu, který je souèástí polystyrénového podstavce obalu. Tento díl nesmí zùstat v praèce. 3. Odmontujte kovovou lištu od zadní stìny praèky, která fixovala nádrž ke skøíni praèky · šroubovákem, nebo klíèem è.8 odšroubujte 2 šroubky A · stejným nástrojem odšroubujte 4...

 • Strana 14

  PØÍPOJ NA KANALIZACI V zásadì jsou možné nasledující tøi zpùsoby pøipojení výtokové hadice praèky na kanalizaci : a) pøímo do odtokového potrubí Volný konec výtokové hadice vyztužené v ohybu plastovým držákem zavìste do odtokové trubky s vnitøním prùmìrem min. 3 cm. Konec výtokové hadice musí být min. ve výšce 55 cm nad podlahou. b) vypouštìní do kuch.døezu anebo do umyvadla Volný konec hadice vyztužený plastovým držákem zavìste pøes okraj døezu...

All trademarks and brands are the property of their respective owners.